Torkilstrup - Lillebrænde Vandværk


CVR: 62 04 46 16

Tlf.nr. formand, Edvard Traberg:

   5443 3338 eller 2495 3060

E-mail: formand@t-lvand.dk


Nyheder fra vandværket:BEMÆRK:

Generalforsamlingen d. 23. marts er aflyst, og gennemføres på et senere tidspunkt.

 


Mvh

Edvard Traberg
Hvis man ønsker at komme i kontakt med vandværket, så skriv eller ring til:

Kurt Johnsen på 31126311 eller Edvard Traberg på 24953060


Klik her for at downloade beredskabsplanen.Vedtægter:


Endelig vedtagelse blev afgjort ved ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 26. oktober 2010 kl 19:30 i Torkilstrup Forsamlingshus.

________________________________________


§1. Oprettelse


 • Andelsselskabet Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk - i det følgende kaldet T-LV - er oprettet 1941.
 • T-LV har hjemsted i Guldborgsund Kommune.


§2. Formål


 • T-LVs formål er - i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for T-LV fastsatte regulativ - at forsyne ejendomme inden for T-LVs forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.
 • T-LV dækker sine driftsudgifter og oparbejder sine reserver ved at påligne andelshaverne og andre forbrugere vandafgifter i overensstemmelse med regulativ og takstblad.


§3. Medlemmer


 • Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af T-LV.
 • For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.


§4. Medlemmernes rettigheder


 • T-LVs medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på vilkår der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ.
 • Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.


§5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser iøvrigt


 • For enhver af T-LVs forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk.
 • Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets hovedanlæbidrag.


 • Beløbets størrelse beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gør sig gældende ved domstolene.


 • Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.


 • Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for T-LV. Når T-LV modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for T-LV.


§6. Udtræden af T-LV


 • Udtræden af T-LV kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
 • Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af T-LV.
 • Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i T-LVs formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.


§7. Levering til ikke-medlemmer (købere)


 • Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstænigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.


 • Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra T-LV.


 • Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.


§8. Generalforsamling


 • Generalforsamlingen er T-LVs højeste myndighed.


 • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.


 • Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 8 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.


 • Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen inden 1. marts.


 • Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:


 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 5. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 9. Eventuelt


 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.


 • Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 20 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.


 • I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.


 • De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.


§9. Stemmeret og afstemninger


 • Hvert medlem har 1 stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.


 • Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere 1 stemme ved fuldmagt.


 • Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.


 • Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.


 • Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.


§10. Bestyrelsen


 • T-LVs bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på en ordinær generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.


 • Herudover vælges hvert år en 1. suppleant og en 2. suppleant. Stopper et bestyrelsesmedlem i en valgperiode indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen i stedet og 2. suppleanten bliver så 1. suppleant.
 • Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.


 • Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.


 • Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.


 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


 • Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.


 • Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.


§11 Tegningsret


 • T-LV tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.


 • Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.


 • Bestyrelsen kan meddele prokura.


§12. Regnskab


 • T-LVs regnskabsår er kalenderåret.


 • Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.


 • Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte revisorer, og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.


§13 Opløsning


 • Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.


 • Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som T-LV.


§14. Ikrafttræden


 • T-LVs vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 26. oktober 2010 og træder øjeblikkeligt i kraft